На 16.09.2022 г. «ТОШЕВИ» ООД стартира проект „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“, финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Основната цел на проекта е предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за възстановяване от икономическите последици от разпространението на пандемията COVID-19 чрез подобряване на енергийната им ефективност.

Очаквани резултати от подкрепата по процедурата: Подобряване на енергийна ефективност на МСП, което, от своя страна, да подпомогне преодоляването на икономическите последствия от разпространението на пандемията COVID-19, повишаването на конкурентоспособността и понижаване на енергийната интензивност както на ниво отделни производствени предприятия, така и като цяло за икономиката. Обща стойност на проекта: 294 097 лв., от които 147 048.50 лв. европейско финансиране и  147 048.50 лв. съфинансиране от бенефициента.

——————————www.eufunds.bg——————————

 Проект  BG16RFOP002-6.002-0517 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.


На 18.08.2021г. «ТОШЕВИ» ООД стартира проект „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Основната цел на проекта е осигуряване на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Очаквани резултати от подкрепата по процедурата: Постигане на положителен ефект по отношение на малките предприятия, с реализиран оборот от минимум 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места.
Обща стойност на проекта: 50 000 лв. европейско съфинансиране.

——————————www.eufunds.bg——————————

 Проект BG16RFOP002-2.089-5167 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.


ПРОЦЕДУРИ:

Извършване на СМР в производствената сграда на Тошеви ООД по обособени позиции:

  • Oбособена позиция 1: „Извършване на термоизолация на покрив от панел тип „Сандвич“
  • Обособена позиция 2: „Доставка и монтаж на секционни индустриални врати“
  • Обособена позиция 3: „Доставка и монтаж на прозорци и врати с рамка от алуминий с прекъснат топлинен мост“

„Извършване на СМР в производствената сграда на Тошеви ООД – извършване на енергийно ефективни изолационни системи със сандвич панели с топлоизолация PUR (полиуретан)“

Call us